O NAS | AKTUALNOŚCI | ZARZĄD | STATUT | OPIEKUN | GALERIA | KONTAKT

 

Statut
Studenckiego Naukowego Koła
Modelowania Komputerowego
„GRAFEN”

Statut przyjęty przez Walne Zebranie Członków Koła w dn. 10 maja 2012r.

I. Postanowienia ogólne.

1. Koło nosi nazwę: Studenckie Naukowe Koło Modelowania Komputerowego „GRAFEN”, które dalej będzie nazywane Kołem.
2. Koło jest studenckim kołem naukowym Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego.
3. Koło działa w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym i Statut Politechniki Świętokrzyskiej.
4. Siedzibą Koła jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, dalej nazywana Uczelnią.
5. Koło prowadzi prace związane z modelowaniem komputerowym w mechanice technicznej oraz w obszarach fizyki związanych z mechaniką techniczną.
6. Działalność Koła odbywa się na zasadzie dobrowolnej pracy ogółu członków Koła.

II. Cele działania Koła i ich realizacja.

1. Celami działania Koła są:
a) poszerzanie wiedzy członów Koła z dziedzin wymienionych w pkt. I. 5,
b) prowadzenie i prezentacja badań własnych członków Koła,
c) wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Koła,
d) organizowanie samopomocy koleżeńskiej w bieżącej w nauce,
e) doskonalenie znajomości języków obcych,
f) rozwój osobowości członków Koła,
g) wymiana informacji i doświadczeń z innymi kołami naukowymi na terenie miasta Kielce,
h) współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w Regionie Świętokrzyskim.
2. Koło realizuje cele przez:
a) organizowanie spotkań członków Koła,
b) prowadzenie przez członków Koła prac badawczych i prezentacji ich wyników,
c) prowadzenie seminariów przez członków Koła i zaproszonych gości,
d) uczestniczenie członków Koła w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach.

III. Władze Koła.

1. Władze Koła stanowią:
a) Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem,
b) Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem.

2. Zarząd Koła Składa się z trzech osób:
a) Przewodniczący Koła,
b) Sekretarz Koła,
c) Skarbnik Koła.

3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie na początku roku akademickiego.

IV. Kompetencje Władz Koła.

1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
a) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
b) dokonywanie zmian w Zarządzie,
c) zatwierdzanie planu działalności Koła,
d) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Koła,
e) rozliczanie działalności Zarządu,
f) przyjmowanie na członków Koła osoby będące absolwentami Politechniki
Świętokrzyskiej,

2. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Do uprawnień Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Koła,
b) przyjmowanie nowych członków Koła,
c) zwoływanie Walnego Zebrania,
d) podejmowanie innych decyzji niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania.

4. Zarząd decyzje podejmuje jednomyślnie; przy braku jednomyślności, zarząd podjęcie decyzji przekazuje na Walne Zebranie.

V. Opiekun Koła.

1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy wskazany przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego w porozumieniu z Kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej.
2. Opiekun Koła pomaga członkom Koła organizować prace naukowo-badawcze.
3. Opiekun reprezentuje Koło wobec władz Politechniki Świętokrzyskiej.

VI. Członkowie Koła.

1. Członkiem Koła może zostać student Politechniki Świętokrzyskiej na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Zarządem Koła i opiekunem naukowym oraz złożonej pisemnej deklaracji.

2. Członkiem Koła może zostać osoba, która jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej i wcześniej była członkiem Koła, na podstawie decyzji Walnego Zebrania, która zapada zwykłą większością głosów.

3. Członek Koła ma prawo do:
a) zgłaszania propozycji prac badawczych i uczestniczenia w pracach prowadzonych w Kole.
b) wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat.
c) wygłaszania referatów i prezentowania wyników swojej działalności na spotkaniach Koła.

4. Członek Koła ma bierne i czynne prawo wyborcze w Kole.

5. Członek Koła jest zobowiązany do:
d) przestrzegania obowiązującego Statutu Koła.
e) aktywnego uczestniczenia w życiu Koła.
f) dbania o mienie uczelni, które jest udostępnione dla prowadzenia działalności Koła.

6. Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia; za dobrowolne wystąpienie można potraktować roczną nieobecność członka na spotkaniach Koła;
b) wykluczenia przez Walne Zebranie za działalność na jego szkodę.

VII. Finansowanie prac Koła.

1. Dotacje ze środków będących w dyspozycji Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.
2. Dotacje ze środków będących w dyspozycji Rektora lub Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej.
3. Darowizny.
4. Inne.

VIII. Uchwalania zmian w Statucie.

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie i zatwierdzenia przez Władze Uczelni.
2. Zmiany w niniejszym Statucie może dokonać Walne Zebranie, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła
3. Zmiany w Statucie Koła zatwierdzają Władze Uczelni.

IX. Warunki i sposób rozwiązania Koła.

1. Koło może być rozwiązane przez Władze Uczelni w przypadku braku celowości jego działania.
2. Rozwiązanie Koła może nastąpić przez decyzję Władz Uczelni, gdy brak jest jakiegokolwiek działania członków Koła przez jeden rok akademicki.

X. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Koła składa corocznie w terminie wskazanym przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego sprawozdanie z działalności Koła.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Statut Politechniki Świętokrzyskiej.
3. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie i rejestrację przez władze Uczelni.